UMRE İLE İLGİLİ TERİMLER VE TANIMLAR

05 Aralık, 14:12

UMRE İLE İLGİLİ TERİMLER VE TANIMLAR

HERVELE : Erkeklerin sa’y yaparken yeşil direkler arasında kı-sa adımlarla ve koşmaya yakın hız-da yürümelerine verilen isimdir.

HÂLK VE TAKSİR : Um-renin bitiminde erkeklerin ihram-dan çıkmak için saçlarının tamamı-nı kestirmelerine “Hâlk,” bir miktar kestirmelerine ise “Taksir” denir. Hanımların ise saçlarının herhangi bir yerinin uç kısmından az miktar-da kestirmeleri, ihramdan çıkmaları için yeterlidir.

NAFİLE TAVAF : Umre ta-vafını ve sa’y’ını yapıp ihramdan çıktıktan sonra Mekke’de geçirilen zaman içinde ihramsız yapılan ve tavaf namazı kılınarak tamamlanan bir ibadettir.

HAREM BÖLGESİ : Mekke ve etrafına yayılan, Allah (c.c.) tara-fından “Harem Bölgesi” olarak ta-nımlanan, sınırları Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından işaret olunan, bitki ve canlıları koruma altına alı-nan geniş alandır.

MENASİK : Hac ve Um-renin eda edilişiyle ilgili amellerin tamamına menasik denir.

MİKAT : Hill bölgesinde dünyanın diğer bölgelerinden ayı-ran sınırlardır. Harem ve Hill bölge-leri dışında yaşayan dünya Müslü-manları, Hac veya Umre yapmak niyetiyle Mekke’ye gelirken bu sı-nırlardan ihramlı geçerler.

İHRAM : Hac veya Umre yapmak isteyen kişilere sair za-manda helâl olan bir kısım fiil ve davranışların, niyetle başlayarak, bu ibadet bitinceye kadar yasak kılın-masıdır.