Hanefi Meshebine Göre Umre ve Hac

05 Aralık, 15:12

Hanefi Meshebine Göre Umre ve Hac

Hanefi Mezhebine göre umreye gitmek müekked sünnettir.
Katıt ise İbni Macede geçen şu hadistir:"Hac farz,umre ise nafiledir."

"Allah için haccı ve umreyi tamamlayın" ayeti haccın veya umrenin farzlığına delil teşkil etmez.Bu ayet başlanılmış olan hac veya umrenin tamamlamasını istemektedir.

Al-i İmran Suresinin 97.ayeti haccın farz olduğunun delilidir."Beyti haccetmesi,insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır."

Hac, lûgatta, saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyaret kasdında bulunmaktır. Din deyiminde ise: "Arafat'da özel vaktinde bir mikdar durmaktan ve ondan sonra Kâbe-i Muazzama'yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret yapmaktan ibarettir. Hac yapan kimseye Hâcc (Hacı) denir. Bunun çoğulu "Hüccac"dır.

Umre, lûgatta ziyaret manasınadır. Din deyiminde: "Kâbe-i Muazzama'yı tavaftan ve Safa ile Merve denilen iki yer arasında sa'y etmekten (koşar gibi gidip gelmekten) ibarettir. Bunun için belli bir zaman yoktur. Senenin her mevsiminde yapılabilir. Yalnız Arefe günü ile Kurban bayramının dört gününde yapılması mekruhtur. Ramazan ayında yapılması mendubdur.

Umre, müekked bir sünnettir. Bunu yapan kimseye "Mutemir" denir. Farz olan hacca, Hacc-ı Ekber denildiği gibi, umreye de "Hacc-ı Asgar" denilir. Bununla beraber Arefe günü cumaya raslayan bir farz hacca da "Hacc-ı Ekber" denilmektedir. (Umre, İmam Malik'e göre de bir müekked sünnettir. Fakat İmam Şafiî'ye göre, ömürde bir defa hemen yerine getirilmesi gerekmeyen bir farz-ı ayndır. Hanbelî'lere göre, hemen yerine getirilmesi gereken bir farzdır.)